Mẫu Cổ Hoa - Prototype Aminus

Mẫu Cổ Hoa

Trọng Kiếm

Tấn Công
6%

Tấn Công Căn Bản
44

⭐⭐⭐⭐

Vụn Vỡ

Khi tấn công thường và trọng kích chính xác, có tỷ lệ 50% tạo thành 240%/300%/360%/420%/480% sát thương thêm trong phạm vi nhỏ. Mỗi 15s mới thi triển 1 lần.

Đại đao cổ xưa của Hắc Nham Xưởng. Khi vung lên uy lực như có thể chém không gian ra thành hai mảnh.

Craft - Ghép

Mảnh Sắt Trắng
x50
Mảnh Pha Lê
x50
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục
x1

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 44 / 0 119 / 144 226 / 252 293 / 319 361 / 387 429 / 455
Tấn Công % 6 10.6 15.5 17.9 20.3 22.7