Mẫu Đạm Nguyệt - Prototype Crescent

Mẫu Đạm Nguyệt

Cung

Tấn Công
9%

Tấn Công Căn Bản
42

⭐⭐⭐⭐

Rời Khỏi Bầy Đàn

Khi nhắm bắn, nếu trúng điểm yếu, sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 36%/45%/54%/63%/72% tấn công, kéo dài 10s.

Trường cung của Hắc Nham Xưởng. Thế bắn tên như xuyên qua ánh trăng.

Craft - Ghép

Phôi Cung Bắc Lục
x1
Mảnh Sắt Trắng
x50
Mảnh Pha Lê
x50

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 42 109 / 135 205 / 231 266 / 292 327 / 353 388 / 414 449 / 475
Tấn Công % 9 15.9 23.2 26.8 30.4 34.1