Miếng Hoàng Ngọc Cứng - Prithiva Topaz Chunk

Miếng Hoàng Ngọc Cứng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Tất cả tiền bạc lưu thông trên đại lục này đều là máu thịt của tôi."
"Tôi dùng cách như vậy, là để đảm bảo cho tất cả mồ hôi, trí tuệ và tương lai của nhân loại."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Sói Bắc Phong cấp 60+
  • Nham Nguyên Bản cấp 60+

Craft - Ghép

Mảnh Hoàng Ngọc Cứng
x3