Miếng Ngọc Băng Vỡ - Shivada Jade Fragment

Miếng Ngọc Băng Vỡ

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"...xin lỗi..."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Sói Bắc Phong cấp 40+
  • Cây Cấp Đông cấp 40+

Craft - Ghép

Mảnh Ngọc Băng Vụn
x3