Miếng Thanh Kim Sạch - Varunada Lazurite Chunk

Miếng Thanh Kim Sạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Trong lý tưởng của ta không có chút vấy bẩn nào."
"Tôi phải đính chính với bạn, ở nơi này, người không phải gánh vác tội lỗi nào với Thần..."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Tinh Linh Nước Trong cấp 60+

Craft - Ghép

Mảnh Thanh Kim Sạch
x3