Miếng Tử Tinh Thắng Lợi - Vajrada Amethyst Chunk

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Thân thể này là thân thể tôn quý đặc biệt nhất trần thế. "Nên nắm giữ đại quyền thiên hạ."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Lôi Nguyên Bản cấp 60+

Craft - Ghép

Mảnh Tử Tinh Thắng Lợi
x3