Miếng Tùng Thạch Tự Tại - Vayuda Turquoise Chunk

Miếng Tùng Thạch Tự Tại

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Nhưng hưởng gió sẽ thay đổi."
"Sẽ có một ngày, sẽ thổi về hướng có ánh sáng hơn nửa."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Phong Nguyên Bản cấp 60+

Craft - Ghép

Mảnh Tùng Thạch Tự Tại
x3