Móng Vuốt Bắc Phong - Ring of Boreas

Móng Vuốt Bắc Phong

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Một chút băng lấy từ trên người Vua Sói Bắc Phong.
Noi này từng có gió bắc lạnh giá thổi qua, khiến cho người ta lạnh buốt da khi bay. Hiện nay sức mạnh Vua Sói tuy không được như trước, nhưng vẫn đủ để khiến noi này đóng băng.

Nguồn gốc
  • Sói Bắc Phong cấp 70+