Một Góc Thiên Thạch Đen - Bit of Aerosiderite

Một Góc Thiên Thạch Đen

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐

Các đất nước ven biển Teyvat gọi khu vực nằm ngoài sự bảo vệ của bảy vị thần là "Vùng Biển Đen", nghe nói rất nhiều Ma Thần chiến bại không muốn sống dưới trật tự của bảy vị thần mới nên đã chạy đến đảo xa, biến thành Tà Thần. Nhưng sức mạnh của họ vốn cùng nguồn gốc với Nham Vương Đế Quân, khác với chất màu đen ăn mòn mọi thứ này.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Thử Thách Sấm Sét (Thứ 4/Thứ 7)

Craft - Ghép

Mảnh Thiên Thạch Đen
x3