Nấm Rơm - Mushroom

Nấm Rơm

Nguyên Liệu

Loại nấm thường thấy, chỉ cần đủ nước và bóng mát thì có thể sinh trưởng mạnh mẽ.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài