Người Tế Băng - Prayers to Springtime

Người Tế Băng

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Người Tế Băng

  • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Băng kèm theo giảm 40%.

Bộ gồm:
* Nón Tế Băng

Nguồn gốc
  • Cây Cấp Đông