Người Tế Hỏa - Prayers for Illumination

Người Tế Hỏa

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Người Tế Hỏa

  • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Hỏa kèm theo giảm 40%.

Bộ gồm:
* Nón Tế Lửa

Nguồn gốc
  • Cây Nổ