Người Tế Lôi - Prayers for Wisdom

Người Tế Lôi

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Người Tế Lôi

  • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Lôi kèm theo giảm 40%

Bộ gồm 1 món:
* Nón Tế Lôi

Nguồn gốc
  • Lôi Nguyên Bản