Người Tế Thủy - Prayers for Destiny

Người Tế Thủy

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐⭐

Người Tế Thủy

  • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Thủy kèm theo giảm 40%.

Bộ gồm:
* Nón Tế Thủy

Nguồn gốc
  • Tinh Linh Nước Trong