Nhà Mạo Hiểm - Adventurer

Nhà Mạo Hiểm

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐

Nhà Mạo Hiểm

  • HP tối đa tăng 1000 điểm.
  • 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.

Bộ gồm:
* Hoa Nhà Mạo Hiểm
* Lông Vũ Nhà Mạo Hiểm
* Đồng Hồ Nhà Mạo Hiểm
* Ly Nhà Mạo Hiểm
* Khăn Nhà Mạo Hiểm

Nguồn gốc
  • Tinh Linh Nước Trong