Nham Thần Đồng - Geoculus

Nham Thần Đồng

Đạo Cụ Mạo Hiểm

Vật chất được kết tinh từ năng lượng Nguyên Tố Nham. Hiến dâng cho tượng Nham Thần, có thể giúp bù đắp năng lượng đã mất theo thời gian.