Nhân Tâm - Traveling Doctor

Nhân Tâm

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐

Thầy Thuốc

  • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
  • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.

Bộ gồm:
* Cúc Hoạ Mi Thầy Thuốc
* Lông Vũ Thầy Thuốc
* Đồng Hồ Thầy Thuốc
* Bình Thuốc Thầy Thuốc
* Khăn Thầy Thuốc