Nhựa Cô Đặc - Condensed Resin

Nhựa Cô Đặc

Vật Phẩm Tiêu Hao

⭐⭐⭐⭐

Cùng lúc có thể có nhiều nhất 3 cái.

Nhựa Cô Đặc là sản vật có thể thay thế Nhựa Nguyên Chất kích hoạt Cổ Thụ Hóa Thạch và Hoa Địa Mạch nhận thêm những báu vật phong phú.

Tinh thể cô đặc ẩn chứa sức mạnh. Cổ thạch và hoa bạc liên kết với địa mạch, còn sức mạnh của nhựa cây có thể khơi thông, vận chuyển những vật chất có trong đó.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bé Yu - Hậu Cần - Danh vọng Cấp 3

Craft - Ghép

Mora
x100
Nhựa Nguyên Chất
x40
Tinh Hạt Nhân
x1