Ốc Sao - Starconch

Ốc Sao

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Ốc dạt vào bờ theo những cơn thủy triều. Đặt vào gần tai có thể nghe được tiếng gọi của biển.

Nguồn gốc
  • Bãi Biển Liyue