Ớt Tuyệt Vân - Jueyun Chili

Ớt Tuyệt Vân

Đặc Sản Khu Vực Liyue

Loại thực vật cay đặc sản của Liyue. Chi cần ngửi mùi của nó, cơ thể sẽ nóng lên, khát nước vô cùng.

Nguồn gốc
  • Khinh Sách Trang