"Phiêu Miểu Tiên Duyên" - Fate's Yearning

"Phiêu Miểu Tiên Duyên"

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Hoa nghệ thường được dùng để chế tạo sáp thơm trong "Điển Lễ Tiễn Tiên". Loài này sinh trưởng ở vùng mày mù núi cao mát lạnh, hương hoa nhẹ nhàng, giữ mùi lâu.