Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục - Northlander Polearm Prototype

Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục

Nguyên Liệu

⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu gốc tạo ra vũ khi. Thông qua chế tạo, có thể tạo ra Vũ Khí Cán Dài 4 sao. Trong triết học cho rằng, Đại Lý Thạch có tiềm năng trở thành tượng điêu khắc tuyệt mỹ. Những phôi gốc này cũng có khả năng vô hạn. Thật khiến người khác mong chờ.

Nguồn gốc
  • BOSS