Phù Hiệu Hiệu Úy - Lieutenant's Insignia

Phù Hiệu Hiệu Úy

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Phù hiệu thể hiện thân phận hiệu úy. Fatui có quân đội hùng mạnh, có thể đảm nhận chức vụ hiệu úy cũng là hơn người.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thuật Sĩ Cicin Lôi cấp 60+
  • Người Xử Lý Nợ cấp 60+
  • Đội tiên phong cấp 60+

Craft - Ghép

Phù Hiệu Sĩ Quan
x3