Phù Hiệu Sĩ Quan - Sergeant's Insignia

Phù Hiệu Sĩ Quan

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Phù hiệu thể hiện thân phận sĩ quan, có tạo hình kỳ lạ để phân biệt với binh sĩ thường. Trong đó chắc ẩn giấu cảm xúc phức tạp.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thuật Sĩ Cicin Lôi cấp 40+
  • Người Xử Lý Nợ cấp 40+
  • Đội tiên phong cấp 40+

Craft - Ghép

Phù Hiệu Tân Binh
x3