Phù Hiệu Tân Binh - Recruit's Insignia

Phù Hiệu Tân Binh

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

Phù hiệu thể hiện thân phận tân binh. Không biết khi gia nhập cổ máy chiến tranh của Fatui, người đeo nó có cảm giác gì.

Nguồn gốc
  • Thuật Sĩ Cicin Lôi
  • Người Xử Lý Nợ
  • Đội tiên phong