Quả Thông - Pinecone

Quả Thông

Nguyên Liệu

Loại hạt chắc mẩy có lượng dầu cao, chắc chắn sẽ không mọc thành cây trong bụng của loài sóc.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài