Sừng Đồng Đen - Black Bronze Horn

Sừng Đồng Đen

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Sừng ma vật làm bằng kim loại. Do thổi sừng phải dùng nhiều sức lực nên thường chỉ thấy trên những Hilichurl to lớn.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Hilichurl khổng lồ cấp 40+

Craft - Ghép

Sừng Nặng
x3