Tạp Khoáng Tinh Đúc - Enhancement Ore

Tạp Khoáng Tinh Đúc

Nguyên Liệu Cường Hóa Vũ Khí

Nguyên liệu EXP vũ khí, có chứa 400 điểm EXP.
Ẩn chứa khoáng thạch tinh luyện với khả năng vô hạn, có thể dùng để cường hóa vũ khí.

Nguồn gốc
  • Thù Lao Giải Quyết Công Việc
  • Rèn

Craft - Ghép

Mảnh Sắt
x2