Thạch Thư Tập Lục I - Stone Tablets Compilations I

Thạch Thư Tập Lục I

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Nhà sử gia Zichang thời cổ đại đã dịch lại những hoa văn được khắc trên đá, biên soạn thành một cuốn sách lịch sử, ghi chép lại nhiều sự kiện lịch sử.

Nguồn gốc
  • Thư viện Mondstadt

Câu chuyện

Thời gian đầu, Nham Vương ẩn cư, thủy triều dần rút, lập nên Thiên Hoành, chống lại thiên tai. Người dân sau đó sống trong hòa bình, xẻ núi tìm ngọc, nghề làm đá trở nên phát triển, đất đá sau khi được khai thác chất thành từng đống. Có người nói rằng: Nơi núi dày ngọc thường lấp lánh, vì vậy lấy tên là "Sơn Huy Trại". Khi ấy, dân chúng trong thiên hạ đa số sinh sống bằng nghề khai thác khoáng vật, thế nên cả trăm nghìn dặm cũng không có người nghèo đói.

In the beginning, Rex Lapis descended. He lowered the tides, raised Mt. Tianheng, and calmed the waves. Thereupon, peace was brought to the people. They cut into the mountain and found jade, they bore through the rock and made tunnels, and they piled up stones and built a settlement. It is written that the jade from the bowels of the mountain is that which glows. Hence, they named it “Shanhui Fort”[1]. In that time, all the people of Tianheng derived their livelihood from the mines, all prospered from them, and none knew poverty within a thousand-mile radius.


Chú thích: Sơn Huy Trại nay đọc nhằm thành "Sơn Huy Nham", sau khi bị tàn phá chỉ còn là núi đá bình thường, không giữ được diện mạo như lúc ban đầu.
[1] Better known today as “Shanhui Rock” which is often simplified to “Mountain Rock,” thereby stripping the name of most of its original meaning.

Có một vị Thần Cát tên là Guizhong, thỏa thuận với Nham Vương, xây dựng đội nỏ mạnh bảo vệ Thiên Hoàng, được gọi là "Máy Guizhong"; Sau đó dẫn dân chúng lên vùng phía bắc Thiên Hoành, phát triển trồng trọt. Thời kỳ thịnh vượng, giao thông phát triển, thị trấn và nông thôn kéo dài đến tận Cổng Đá. Guizhong từng nói với Nham Vương: "Nay dân chúng của thần, an cư lạc nghiệp, nhiều người hồi hương, chi bằng đặt tên là Quy Li Nguyên". Nham Vương tấm tắc khen hay. Cái tên Quy Li Nguyên từ đó mà xuất hiện.

Guizhong, the Lord of Dust was an ally to the Lord of Geo. Around Mt. Tianheng, Guizhong set up a Crossbow to keep guard, and it was named the “Guizhong Ballista.” She brought her people to the north of Mt. Tianheng and taught them to tend the soil. Agriculture became their livelihood, and all prospered from it. The farming towns stretched for miles, and it was said that one could walk all the way to Stone Gate without ever leaving the network of pathways between the fields. Guizhong said to the Lord of Rock: “My people had left their home and came to this place. Here, they are happy in their abodes and content in their work, thus it is as if they have returned home. Hence, what better name to call this place than ‘the Plains of the Returning and Departing?’” The Lord of Rock praised the Lord of Dust for her work, and thereafter the area was named in the tongue of Liyue “Guili Plains.” [2]


Chú thích: Sau này các ma thần mưu đồ bất chính, đại loạn nổi lên. Tuy là các tiên nhân cố gắng chiến đấu, thế nhưng chiến tranh loạn lạc, Quy Li Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề, Thần Cát Guizhong qua đời tại đây. Vì vậy Nham Vương Đế Quân đem dân chúng di cư đến phía nam Thiên Hoành, Quy Li Nguyên từ đó cũng trở nên hoang tàn, không còn vẻ phồn thịnh như trước.
[2] It later came to pass that the gods each strove for dominance, which brought catastrophe upon the land. Though the adepti fought to protect the Guili Plains, they could not stop the tide of war, which ravaged the plains and took the life of its ruler, Guizhong. Thereupon, the Lord of Rock Rex Lapis took his people south of Mt. Tianheng. Thus the people departed from the Guili Plains for good, never to return, and it was left to become a wilderness.

Nham Vương bình định các ma vương xong, tiên nhân, dạ xoa đều có vị trí của mình, Liyue quay lại hòa bình. Thời kỳ hỗn chiến ma thần kéo dài ngàn năm, hủy hoại nhiều thứ. Cư dân Liyue dần phát triển thương nghiệp và nghề thủ công. Người giỏi liên kết thành hội, gọi là "Thất Tinh". Cảng Liyue manh nha hình thành. Dưới Thất Tinh còn có Bát Môn, cai quản tất cả các ngành nghề. Lại có Thiên Nham Quân theo lệnh Thất Tinh, bên trong giúp đỡ người dân, bên ngoài trấn áp ma quái. Vì vậy được gọi là phép cai trị của Nham Vương Đế Quân.

Rex Lapis pacified the gods, adepti and yakshas were content in their positions, and Liyue re-entered an era of peace. Before this time, the gods waged war for centuries on end, and not one field was left unravaged. The people of Liyue turned to commerce and artisanship for their livelihood, and prospered once more. Those who prospered above the rest joined together, calling themselves the Qixing. Thus was formed the framework around which Liyue Harbor developed. Under the jurisdiction of the Qixing were all the known trades, no business of Liyue took place inside or outside the nation that was not known unto them. The Millelith also took orders from the Qixing, supporting the masses at home and suppressing the monsters at the border. Thus became the nature of Liyue’s governance under Rex Lapis.