Thạch Thư Tập Lục - Stone Tablets Compilations

Thạch Thư Tập Lục

Sách

Nhà sử gia Zichang thời cổ đại đã dịch lại những hoa văn được khắc trên đá, biên soạn thành một cuốn sách lịch sử, ghi chép lại nhiều sự kiện lịch sử.

Nguồn gốc
  • Thư viện Mondstadt

Episode