Thần Thể Rừng Băng Giá - Divine Body from Guyun

Thần Thể Rừng Băng Giá

Nguyên Liệu Đột Phá Vũ Khí

⭐⭐⭐⭐⭐

Sự xao động cứ quấn lấy xương cốt của thần. Nó là những lý tưởng chưa thực hiện được, là sự miêu tả một cuộc sống hạnh phúc khác của nhân loại. Nó thu thập biển sâu, vách đá, nhưng lại không chịu bước vào trong mộng.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Tế Đàn Lôi Vân (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Luyện Võ: Khu Vực Tĩnh Điện (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Thánh Cốt Rừng Băng Giá
x3