Hiệu ứng theo bộ 1 món Thánh Di Vật Genshin Impact

Bộ Thánh Di Vật Thông tin
Người Tế Hỏa
⭐⭐⭐⭐
1

Người Tế Hỏa

Người Tế Hỏa

 • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Hỏa kèm theo giảm 40%.
Người Tế Thủy
⭐⭐⭐⭐
1

Người Tế Thủy

Người Tế Thủy

 • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Thủy kèm theo giảm 40%.
Người Tế Băng
⭐⭐⭐⭐
1

Người Tế Băng

Người Tế Băng

 • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Băng kèm theo giảm 40%.
Người Tế Lôi
⭐⭐⭐⭐
1

Người Tế Lôi

Người Tế Lôi

 • Thời gian duy trì hiệu quả nguyên tố Lôi kèm theo giảm 40%

Hiệu ứng theo bộ 4 món Thánh Di Vật Genshin Impact

Thánh Di Vật Thông tin
Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục
⭐⭐⭐⭐⭐
1

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

Đoàn Hát Lang Thang Đại Lục

 • Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
 • Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng pháp khí, cung tên, sát thương trọng kích nhân vật tạo thành tăng 35%.
Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ
⭐⭐⭐⭐⭐
1

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

Lễ Bế Mạc Của Giác Đấu Sĩ

 • Tấn công tăng 18%
 • Khi nhân vật trang bị bộ Thánh Di Vật này dùng kiếm đơn, trọng kiểm, vũ khí cán dài, sát thương tấn công thường nhân vật tạo thành tăng 35%.
Di Sản
⭐⭐⭐⭐
1

Di Sản

Kẻ Lưu Đày

 • Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố tăng 20%
 • Sau khi thi triển kỹ năng nộ, mỗi 2 giây sẽ hồi 2 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật khác trong đội. Hiệu quả trong 6 giây, không cộng dồn.
Dũng Sĩ Huyết Chiến
⭐⭐⭐⭐
1

Dũng Sĩ Huyết Chiến

Cuồng Chiến

 • Tỷ lệ bạo kích tăng 12%.
 • Khi HP dưới 70%, tỷ lệ bạo kích tăng thêm 24%.
Giáo Quan
⭐⭐⭐⭐
1

Giáo Quan

Giáo Quan

 • Tăng 80 điểm tinh thông nguyên tố.
 • Sau khi kích hoạt phản ứng Nguyên Tố, tinh thông Nguyên Tố tất cả thành viên đội tăng 120 điểm, kéo dài 8s.
Nhà Mạo Hiểm
⭐⭐⭐
1

Nhà Mạo Hiểm

Nhà Mạo Hiểm

 • HP tối đa tăng 1000 điểm.
 • 5s sau khi mở các loại rương, duy trì hồi 30% HP.
Nhân Tâm
⭐⭐⭐
1

Nhân Tâm

Thầy Thuốc

 • Tăng 20% hiệu quả trị liệu nhân vật nhận được.
 • Khi thi triển Kỹ Năng Nộ, hồi 20% HP.
Vật May Mắn
⭐⭐⭐
1

Vật May Mắn

Vật May Mắn

 • Phòng ngự tăng 100 điểm.
 • Khi nhặt Mora, hồi 300 điểm HP.