Thanh Kim Sạch - Varunada Lazurite Gemstone

Thanh Kim Sạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Trong lý tưởng của ta không có chút vấy bẩn nào."
"Tôi phải đính chính với bạn, ở nơi này, người không phải gánh vác tội lỗi nào với Thần, chỉ có pháp luật và tòa án mới có thể luận tội."
"Họ thậm chí có thể luận tội cả tôi. Hãy tán dương sự tôn quý và thuần khiết của tôi đi."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Tinh Linh Nước Trong cấp 75+

Craft - Ghép

Miếng Thanh Kim Sạch
x3