Thiên Hoành Tuyệt Đảo Tập - Humor From Tianheng

Thiên Hoành Tuyệt Đảo Tập

Sách

Một tuyển tập những bài thơ của nhà thơ cổ đại ẩn cư nơi Bình Sơn, với chất lượng khác nhau. Nhưng vẫn được lưu hành và được tham khảo bởi các nhà thơ trẻ của Liyue hoặc bởi những người nghĩ rằng họ là nhà thơ.

Episode