Thuốc Chịu Lạnh - Frostshield Potion

Thuốc Chịu Lạnh

Thuốc

⭐⭐⭐

Tăng 25% kháng Nguyên Tố Băng cho tất cả thành viên đội, kéo dài 300s
Thuốc quý giúp chống lại lạnh giá, tăng kháng Nguyên Tố Băng. Khi uống, trên lưỡi sẽ có cảm giác buốt lạnh. Khi cảm giác này lan tỏa ra toàn thân, thì sẽ không cảm thấy lạnh giá nữa.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận

Craft - Ghép

Đóa Băng Vụ Hoa
x1
Tinh Hạt Nhân
x1