Tinh dầu "Sơn Âm Cẩm Thốc" - Valley Weaver Essential Oil

Tinh dầu "Sơn Âm Cẩm Thốc"

Đạo Cụ Nhiệm Vụ

Tinh dầu từ hoa nghệ thường sau khi chắt lọc sẽ tạo thành sáp thơm với mùi hương ngào ngạt.

Craft - Ghép

"Sơn Âm Cẩm Thốc"
x1