Trái Tim Hỗn Độn - Chaos Core

Trái Tim Hỗn Độn

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐

Là một phần trong di tích không còn hoạt động. Là trái tim năng lượng. Nếu có thể hiểu và tái tạo kỹ thuật này, không chừng có thể thay đổi thế giới.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thủ Vệ Di Tích cấp 60+
  • Thợ Săn Di Tích cấp 60+

Craft - Ghép

Bộ Não Hỗn Độn
x3