Triết Học Của "Chăm Chỉ" - Philosophies of "Diligence"

Triết Học Của "Chăm Chỉ"

Nguyên Liệu

⭐⭐⭐⭐

Nền tảng của đất nước nham thạch là sự chăm chỉ.
Chăm chỉ chính là tin tưởng bản thân, tin tưởng rằng dựa vào mồ hôi, trí tuệ và sức mạnh, mỗi người đều có chỗ đứng của mình trong mảnh đất của Thần.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Lửa Vực Sâu (Thứ 3/Thứ 6)

Craft - Ghép

Chỉ Dẫn Của "Chăm Chỉ"
x3