Triết Học Của "Phồn Hoa" - Philosophies of "Prosperity"

Triết Học Của "Phồn Hoa"

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Thiên Phú

⭐⭐⭐⭐

Đất nước của nham thạch theo đuổi sự phồn hoa.
Phồn hoa là quá khứ, hiện tại và tương lai của Liyue. Là sự phồn hoa mà không nơi nào trên thế gian này bì kịp, tất cả đều thuộc về Liyue và con cháu của Liyue.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Tế Đàn Rực Lửa (Thứ 2/Thứ 5)
  • Bí Cảnh Tinh Thông: Vực Hoang Rực Lửa (Chủ Nhật)

Craft - Ghép

Hướng Dẫn Của "Phồn Hoa"
x3