Tử Tinh Thắng Lợi - Vajrada Amethyst Gemstone

Tử Tinh Thắng Lợi

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật.
"Thân thể này là thân thể tôn quý đặc biệt nhất trần thế.
"Nên nắm giữ đại quyền thiên hạ.
"Thân thể này từng hứa một giấc mơ với thần dân, đó là sự "vĩnh hằng" ngàn năm vạn đời không thay đổi."

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Lôi Nguyên Bản cấp 75+

Craft - Ghép

Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
x3