Túi Cỏ Hư Vô - Mist Grass

Túi Cỏ Hư Vô

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐⭐

Cỏ Hư Vô được bảo quản hoàn hảo. Có người lợi dụng sự yêu thích Cỏ Hư Vô của đom đóm để khống chế chúng.

Nguồn gốc
  • Ghép Nhận
  • Thuật Sĩ Cicin Lôi cấp 40+

Craft - Ghép

Phấn Hoa Hư Vô
x3