Tủy Phát Sáng - Luminescent Spine

Tủy Phát Sáng

Nguyên Liệu

Bộ phận phát sáng của đom đóm, Đối với nó là cơ quan tìm bạn tình, nhưng là loài thuốc quý với con người.

Nguồn gốc
  • Thu Thập Bên Ngoài