Vật May Mắn - Lucky Dog

Vật May Mắn

Bộ Thánh Di Vật

⭐⭐⭐

Vật May Mắn

  • Phòng ngự tăng 100 điểm.
  • Khi nhặt Mora, hồi 300 điểm HP.

Bộ gồm:
* Hoa May Mắn
* Lông Ưng May Mắn
* Đồng Hồ Cát May Mắn
* Ly May Mắn
* Vòng Bạc May Mắn