Vô Phong Kiếm - Dull Blade

Vô Phong Kiếm

Kiếm Đơn


Tấn Công Căn Bản
23

Là ước mơ và khát vọng của những thiếu niên, nếu hai phẩm chất đáng quý này vẫn không đủ, vậy thì thêm chút dũng khí nào.

Nguồn gốc
  • Xưởng Sắt

Đột phá

Đột phá Yêu cầu
Lv.20
Mũi Tên Chắc Chắn
x1
Sừng Nặng
x1
Mảnh Ngói Tháp Cô Vương
x1
Lv.40
Lv.50
Lv.60
Lv.70
Lv.80
Lv.90

Cường Hóa

Lv.1 Lv.20 Lv.40 Lv.50 Lv.60 Lv.70 Lv.80 Lv.90
Tấn Công Căn Bản 23 56 / 68 102 / 113 130 / 141 158 / 169 185