Vụn Hoàng Ngọc Cứng - Prithiva Topaz Sliver

Vụn Hoàng Ngọc Cứng

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguồn gốc
  • Sói Bắc Phong
  • Cửa Hàng Lưu Niệm
  • Nham Nguyên Bản