Vụn Kim Cương Bạc - Brilliant Diamond Sliver

Vụn Kim Cương Bạc

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên liệu đột phá nhân vật cấp 20
"Chào mừng đến với thế giới."

Nguồn gốc
  • Hạng Mạo Hiểm