Vụn Mã Não Cháy - Agnidus Agate Sliver

Vụn Mã Não Cháy

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguồn gốc
  • Cây Nổ
  • Sói Bắc Phong
  • Cửa Hàng Lưu Niệm