Vụn Thanh Kim Sạch - Varunada Lazurite Sliver

Vụn Thanh Kim Sạch

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguồn gốc
  • Cửa Hàng Lưu Niệm
  • Tinh Linh Nước Trong