Vụn Tử Tinh Thắng Lợi - Vajrada Amethyst Sliver

Vụn Tử Tinh Thắng Lợi

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguồn gốc
  • Cửa Hàng Lưu Niệm
  • Lôi Nguyên Bản