Vụn Tùng Thạch Tự Tại - Vayuda Turquoise Sliver

Vụn Tùng Thạch Tự Tại

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Nhân Vật

⭐⭐

Nguyên Liệu Đột Phá Nhân Vật

Nguồn gốc
  • Cửa Hàng Lưu Niệm
  • Phong Nguyên Bản